فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات نیمه با توپ سوئیسی

اسکوات نیمه با توپ سوئیسی. نمای جانبی
اسکوات نیمه با توپ سوئیسی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید