فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

نیم پل روی پاشنه

نیم پل روی پاشنه. نمای جانبی
نیم پل روی پاشنه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید