با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات عمیق با کش و پرس سرشانه دمبل روی بوسوبال

اسکوات عمیق با کش و پرس سرشانه دمبل روی بوسوبال. نمای جانبی
اسکوات عمیق با کش و پرس سرشانه دمبل روی بوسوبال. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید