فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شکم وی با دمبل

شکم وی با دمبل. نمای جانبی
شکم وی با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید