با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

آویزان شدن از بارفیکس با یک دست

آویزان شدن از بارفیکس با یک دست. نمای جانبی
آویزان شدن از بارفیکس با یک دست. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید