با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

نیم پل تک پا زانو صاف متناوب

نیم پل تک پا زانو صاف متناوب. نمای جانبی
نیم پل تک پا زانو صاف متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید