با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش پویا جانبی تنه ایستاده

کشش پویا جانبی تنه ایستاده. نمای جانبی
کشش پویا جانبی تنه ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید