با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش پویا چرخش خارجی ران ایستاده

کشش پویا چرخش خارجی ران ایستاده. نمای جانبی
کشش پویا چرخش خارجی ران ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید