با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه دست جفت با کش

پرس سینه دست جفت با کش. نمای جانبی
پرس سینه دست جفت با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید