با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش پویا داخل پا ایستاده

کشش پویا داخل پا ایستاده. نمای جانبی
کشش پویا داخل پا ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید