با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش خارجی شانه با کش ایستاده

چرخش خارجی شانه با کش ایستاده. نمای قدامی
چرخش خارجی شانه با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید