با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

دویدن با چرخش ران به خارج

دویدن با چرخش ران به خارج. نمای جانبی
دویدن با چرخش ران به خارج. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید