با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زانو بالا درجا متناوب

زانو بالا درجا متناوب. نمای جانبی
زانو بالا درجا متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید