با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

ضربه پاشنه به جلو متناوب

ضربه پاشنه به جلو متناوب. نمای جانبی
ضربه پاشنه به جلو متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید