با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

گام به پهلو دست باز متناوب

گام به پهلو دست باز متناوب. نمای جانبی
گام به پهلو دست باز متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید