با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

دراز و نشست وضعیت وی

دراز و نشست وضعیت وی. نمای جانبی
دراز و نشست وضعیت وی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید