فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ با کش به پشت ایستاده

شکم کرانچ با کش به پشت ایستاده. نمای جانبی
شکم کرانچ با کش به پشت ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید