با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک با بلند کردن دست و پا مخالف

پلانک با بلند کردن دست و پا مخالف. نمای جانبی
پلانک با بلند کردن دست و پا مخالف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید