با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ با کش از پشت خوابیده

شکم کرانچ با کش از پشت خوابیده. نمای جانبی
شکم کرانچ با کش از پشت خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید