با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ با کش از بالای سر خوابیده

شکم کرانچ با کش از بالای سر خوابیده. نمای جانبی
شکم کرانچ با کش از بالای سر خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید