با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ با کش از بالا به جلو نشسته

شکم کرانچ با کش از بالا به جلو نشسته. نمای جانبی
شکم کرانچ با کش از بالا به جلو نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید