فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ با کش از بالا به پشت نشسته

شکم کرانچ با کش از بالا به پشت نشسته. نمای جانبی
شکم کرانچ با کش از بالا به پشت نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید