با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرشکم کرانچ میز شیب دار زانو جمع خوابیده

زیرشکم کرانچ میز شیب دار زانو جمع خوابیده. نمای جانبی
زیرشکم کرانچ میز شیب دار زانو جمع خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید