فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرشکم پا دوچرخه روی میز شیب دار خوابیده

زیرشکم پا دوچرخه روی میز شیب دار خوابیده. نمای جانبی
زیرشکم پا دوچرخه روی میز شیب دار خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید