با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ وی دو ضرب

شکم کرانچ وی دو ضرب. نمای جانبی
شکم کرانچ وی دو ضرب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید