با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن کمر با وزنه دست جمع 45 درجه

باز کردن کمر با وزنه دست جمع 45 درجه. نمای جانبی
باز کردن کمر با وزنه دست جمع 45 درجه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید