با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن کمر دستگاه 45 درجه

باز کردن کمر دستگاه 45 درجه. نمای جانبی
باز کردن کمر دستگاه 45 درجه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید