با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش مورب شکمی نشسته

کشش مورب شکمی نشسته. نمای جانبی
کشش مورب شکمی نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید