فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کشش مورب شکمی خوابیده

کشش مورب شکمی خوابیده. نمای جانبی
کشش مورب شکمی خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید