با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خم کردن تنه به طرفین با کش ایستاده

خم کردن تنه به طرفین با کش ایستاده. نمای جانبی
خم کردن تنه به طرفین با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید