با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم مورب تبرزن از پایین با کش ایستاده

شکم مورب تبرزن از پایین با کش ایستاده. نمای جانبی
شکم مورب تبرزن از پایین با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید