با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم مورب با آرنج مخالف به زانو

شکم مورب با آرنج مخالف به زانو. نمای جانبی
شکم مورب با آرنج مخالف به زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید