با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ مورب با مشت ضربدری

شکم کرانچ مورب با مشت ضربدری. نمای جانبی
شکم کرانچ مورب با مشت ضربدری. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید