با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ از پهلو تک پا زانو جمع خوابیده

شکم کرانچ از پهلو تک پا زانو جمع خوابیده. نمای جانبی
شکم کرانچ از پهلو تک پا زانو جمع خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید