فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ مورب پاجفت زانو خم خوابیده

شکم کرانچ مورب پاجفت زانو خم خوابیده. نمای جانبی
شکم کرانچ مورب پاجفت زانو خم خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید