با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

دراز و نشست مورب با مدیسن بال میز شیب دار خوابیده

دراز و نشست مورب با مدیسن بال میز شیب دار خوابیده. نمای جانبی
دراز و نشست مورب با مدیسن بال میز شیب دار خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید