فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیرشکم مورب زانو جمع آویزان از بارفیکس

زیرشکم مورب زانو جمع آویزان از بارفیکس. نمای جانبی
زیرشکم مورب زانو جمع آویزان از بارفیکس. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید