با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ چهار ضرب لمس زانو و پاشنه

شکم کرانچ چهار ضرب لمس زانو و پاشنه. نمای جانبی
شکم کرانچ چهار ضرب لمس زانو و پاشنه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید