فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شکم مورب سیم کش تبرزن از پایین

شکم مورب سیم کش تبرزن از پایین. نمای جانبی
شکم مورب سیم کش تبرزن از پایین. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید