با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم مورب تبر زن با کش

شکم مورب تبر زن با کش. نمای جانبی
شکم مورب تبر زن با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید