فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شکم مورب تبر زن با کش

شکم مورب تبر زن با کش. نمای جانبی
شکم مورب تبر زن با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید