با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش گربه ایستاده

کشش گربه ایستاده. نمای جانبی
کشش گربه ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید