فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کشش کمر نشسته زانوجمع

کشش کمر نشسته زانوجمع. نمای جانبی
کشش کمر نشسته زانوجمع. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید