با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کش کمر خوابیده پا جفت پشت سر

کش کمر خوابیده پا جفت پشت سر. نمای جانبی
کش کمر خوابیده پا جفت پشت سر. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید