فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کشش کمر خوابیده زانو جمع

کشش کمر خوابیده زانو جمع. نمای جانبی
کشش کمر خوابیده زانو جمع. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید