با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش گربه

کشش گربه. نمای جانبی
کشش گربه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید