فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

وضعیت چهاردست و پا

وضعیت چهاردست و پا. نمای جانبی
وضعیت چهاردست و پا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید