با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن کمر با هالتر پشت گردن 45 درجه

باز کردن کمر با هالتر پشت گردن 45 درجه. نمای جانبی
باز کردن کمر با هالتر پشت گردن 45 درجه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید