با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن کمر با باز کردن دست

باز کردن کمر با باز کردن دست. نمای جانبی
باز کردن کمر با باز کردن دست. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید