با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن کمر با نشر خم دمبل

باز کردن کمر با نشر خم دمبل. نمای جانبی
باز کردن کمر با نشر خم دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید