فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سگ پرنده متناوب

سگ پرنده متناوب. نمای جانبی
سگ پرنده متناوب. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید